Lundeborg kirke og dens historie

Lundeborg Kirke — hvis første officielle navn var »Lundeborg Bedehus — har været ejet og administreret af stamhuset Broholm, indtil det overgik til menigheden i Lundeborg. Bedehuset blev bygget i 1896.

I de første år var der kun gudstjeneste en gang om måneden og altergang to gange om året og altid på en hverdag.

Bedehuset blev indviet til kirke af biskop Balslev og kirken blev lagt sammen med pastoratet i Oure og Vejstrup. Samtidig blev der nu afholdt regelmæssige gudstjenester. Modsat de fleste andre danske kirker har Lundeborg Kirke alteret i langhusets vestlige ende og tårnet — der er opført senere — i den østlige.

Hele kirken er bygget af teglsten.

At Lundeborg overhovedet fik sit bedehus og senere kirke skyldes i høj grad – efter initiativ og vedholdenhed fra lærerinde frk. Matilde Olivia Sørensen. (Se til højre) Midlerne hertil blev fremskaffet ved frivillige bidrag fra beboerne i Lundeborg.10 år senere – i 1906 blev kirketårnet bygget og senere indviet.Først den 17.juni 1917 blev der foretaget en egentlig indvielse til funktion som egentlig kirke.

Efter Lærerinde frk. Olivias Sørensens død blev der fundet nogle optegnelser fra Lundeborg kirkes tilblivelse, som blev nedskrevet. Gemt til senere tiders interesse, som der står.

Ved en fest den 7.maj 1905 har Frk. Sørensen holdt følgende tale:

”Først hjertelig Velkommen til alle som her er mødt til vor Fest i Dag, derpaa vil jeg gerne have lov til at fortælle lidt om vor Forening. Da jeg kom til Lundeborg i Aaret 1887, boede her over en snes Enker og mange gamle Mennesker, nogle af disse henvendte sig til mig, og bad mig om, jeg dog ikke ville læse lidt for dem engang imellem, der var saa langt til Kirken, og de hørte aldrig et Guds Ord. Dette lovede jeg straks og med det samme fødtes Tanken i mig. Vi må se at få en Kirke i Lundeborg, så det bliver lettere for Folk at høre. Jeg vidste at for Gud var intet umuligt. …….”

Den tro, at ”for Gud er intet umuligt ” – er den tro, der giver Olivia Sørensen kræfter og mod til at kæmpe for det, hun har kært. Først bedehuset, og senere i 1906 Kirketårnet og kirkeklokken.

Læg mærke til:

  • Alterbordet er udført i teglsten. Over alterbordet er som altertavle skrevet teksten fra indstiftelsen at nadveren. Det oprindelige alterparti er ændret i 1948 ved Hans Rasmussen.
  • Døbefonten er at granit og i romansk stil. Den stammer formodentlig fra en at de nordfynske kirker, der blev nedlagt i ioo-tallet. Dåbsfadet er et messingfad.
  • Kirkeklokken stammer fra 1906 og er skænket af kammerherre Sehested, Broholm. • Kirkeskibet er en model at en 3-mastet fuldrigger og bærer navnet »Haabet<. Det er bygget og skænket at Peter A. Petersen og blev ophængt i Lundeborg Kirke i 1923.
  • Orglet er indviet i 2001 og bygget at R G. Andersen og Bruhn. Ni stemmer. Forhenværende biskop og salmedigter Johannes Johansen skrev i den anledning en salme tilegnet Lundeborg Kirke.