Oure kirke og dens historie

Kirken var viet til Sct. Mikael i middelalderen. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre af granit. Den oprindelige syddør står som udvendig niche, to oprindelige vinduer er bevaret i skibets murværk. I gotisk tid blev det oprindelige kor erstattet med det nuværende, som er opført i kampesten og med kamtakket murstensgavl med blændinger. Tårnet er opført i senmiddelalderen, gavlene har blændingsgavle med trappekamme. I korets sydmur er indsat en romansk gravsten med hoved og ornamentik.
 
Skibet har fladt træloft, koret har fået indbygget hvælv i senmiddelalderen. Korbuen er ombygget til en spidsbue. I altertavlen fra 1941 er indsat en Nådestol, der stammer fra en sengotisk altertavle, som har stået på Tiselholt. Ifølge en visitatsbog havde denne altertavle også en Mariafigur og en Johannesfigur. Disse to figurer i Oure er kopieret i 1941 efter tilsvarende figurer i Vejstrup kirke.
 

På nordvæggen ses kalkmalerier fra 1579 i to bånd. Øverst fra venstre ses Jonas blive kastet over bord, dernæst ses han sidde under olieplanten uden for Ninive. I det store østfelt ses Adam og Eva, dernæst Kobberslangen og et træ, som deler feltet. T.h. for træet ses den opstandne Kristus, der spidder Døden med sin korsfane. Bagved ses Korsfæstelsen og Korslammet. Denne komposition stammer fra titelbladet til Christian III Bibel fra 1550. Nederst ses

 
nogle apostle i arkader samt teksten: Ligesom Ionas var … Matt.XXII og årstallet 1579. Der er ligeledes et kalkmaleri på kirkens vestvæg. Det stammer fra ca. 1500. og er blevet restaureret i 1945. Det forestiller ærkeenglen Michael, der dræber dragen.
I 1579-81 bekostede den daværende præst denne kalkmalede udsmykning med bibelske motiver. Malerierne blev senere kalket over, men er atter delvist fremdraget i 1941.
 
Den romanske granitfont har akantusranker og hoveder på kummen.
Orglet er fra Bruhn og søn, har 9 stemmer og er fra 1979. Kirkens to klokker stammer fra 1929, 1624 og 1738.
Prædikestolen er fra 1577 og menes at være lavet samme, som har lavet prædikestolen i Vejstrup Kirke
udhugget niche i sydvæggen antyder, at prædikestoten
tidligere har været anbragt lidt vestligere i kirken.
I korets sydvestlige hjørne er en lille gravkrypt med kister fra slægten Gyldenkrone, men der er ikke adgang til krypten.
I koret står to gravsten over to tidligere præster, og i udvendige sydmur er indmuret en romansk gravsten over Gregers Tygesen, hvis navn står ristet i runer og med ornamenter fra vikingetiden omkring.